دانلود پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

گفتار دوم- عناصر تشکیل دهندۀ جرم 18

مبحث دوم-تعریف مجازات.. 19

گفتار  دوم-اصول حاکم بر مجازاتها 25

مبحث سوم-مفهوم پیشگیری از جرم.. 28

گفتار اول- پیشگیری کیفری.. 29

گفتار دوم-پیشگیری غیرکیفری.. 30

مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان.. 31

گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان   32

گفتار دوم- مفهوم رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان.. 33

گفتار سوم- مفهوم پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان ………………………37

بند اول-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده.. 40

بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه.. 42

بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی.. 43

مبحث پنجم-  مفهوم بزهکارى و جرم زنان.. 45

مبحث ششم-مفهوم کجرفتاری/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعی…………………… 46

فصل سوم: علل بزهکاری زنان و راه های پیشگیری آن   52

مبحث اول- عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه   53

گفتار اول: عوامل و خصوصیات فردی.. 55

گفتار دوم :عوامل محیطی.. 56

گفتار سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………59

مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان.. 61

گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی   62

گفتار دوم- نظریه های مبتنی بر عوامل روانی ـ شخصیتی وخانوادگی.. 64

گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی   66

گفتار چهارم- نظریه های مبتنی بر دیدگاه های فمینیستی   69

مبحث سوم- بررسی تفاوت جرایم زنان و مردان.. 73

مبحث چهارم-تحولات جرایم زنان در دهۀ اخیر.. 75

مبحث پنجم- شایع ترین جرایم در میان زنان.. 79

مبحث ششم- انواع روش های  پیشگیری از جرایم زنان   81

مبحث هفتم- تأثیرپذیری پیشگیری اجتماعی ازتحولات اجتماعی.. 78

مبحث هشتم- جنسیت مونث در آمار جنایی.. 94

گفتار اول-آمار بزهکاری پلیسی(ظاهری( 96

گفتار دوم-آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین.. 98

گفتار سوم-آمار بزه دیدگی.. 99

نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 101

پیشنهاد ها.. 104

فهرست منابع.. 108

 

 

 

چکیده

زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.

 

واژگان کلیدی:جرم،زنان،پیشگیری،قانون.

 

 

مقدمه

تدوین قواعد و قوانین حاکم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است که تاریخی به قدمت شکل‌گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد.

نسبی بودن قوانین و تأثیر نارسای آن در کاهش جرائم باعث می‌شود همواره حکایت تلخ بروز جرائم تکرار شود و سنگینی بار آسیب‌های اجتماعی بر دوش جامعه فزونی یابد.

عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعی که جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌های پژوهشی در قالب فعالیت‌های علمی و تحقیق در پی یافتن علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم باشند. تا راهکارهای مناسبی را برای رهایی از این آسیب‌ها بیابند. طبق موازین حقوقی، جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانونی مجازات عمومی هر کشوری باشند و مجرم کسی است که در زمان معینی عملی برخلاف مقررات قانونی کشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم می‌زند بلکه خسارت روحی و جسمی و مادی نیز به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می‌نماید. متأسفانه تاکنون بیشتر اقدامات برای حل مشکل بزهکاری و آسیب‌های این چنینی، جنبه قضایی و انتظامی داشته و کمتر به راهبردهای تربیتی و اصلاحی و جوانب پیشگیرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضایی و انتظامی از طریق اصلاح و تغییر در قوانین و مقررات، عمدتاً از راه تشدید آنها و یا افزایش توان کنترل شرایط و افراد صورت می‌گیرد.

این اقدامات در جهت افزایش کنترل‌های خارجی بر رفتار انسان می‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحی و تربیتی از طریق تقویت کنترل‌های درونی رفتار قرار دارد که در جهت افزایش مبانی شناختی و روانی حاکم بر رفتار است.

توجه به مطالعات و تحقیقات گسترده با استناد به آخرین داده‌ها و تازه‌ترین اطلاعات و توجه به جوانب آسیب‌شناختی، سبب‌شناختی و درمانی از ابعاد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی ضروری به نظر می‌رسد.

بیان مساله